Hand open the jalousie

Detta är Enrax

Affärsidé & mål
Vi skall äga och förvalta fastigheter med en standard som möjliggör en långsiktig och stabil avkastning. En grundläggande förutsättning för detta är nöjda kunder, vilket vi satt upp som ett odiskutabelt krav för att nå vår målsättning – att ha Ystads nöjdaste hyresgäster!

Vår vision
Enrax skall genom sitt entreprenörskap, sin erfarenhet och kunskap sträva efter att vara Ystadområdets mest framgångsrika fastighetsbolag.

Vår filosofi
Vi skall vara närvarande och stå i ständig kontakt med hyresgästen. Genom vår lokala närvaro och förmåga att lyssna snabbt kunna ta till oss väsentligheter, vilket gör att vi skall ha lättare att identifiera, utveckla och genomföra möjligheter.

Vårt arbetsätt
Vår litenhet gör att vi har korta vägar till förändringar och fatta beslut. Här finns inget onödigt krångel och vi som arbetar inom bolaget är raka och enkla människor.

Miljöarbetet
Självfallet strävar vi efter att vårt fastighetsbestånd skall finnas kvar i överskådlig framtid. Då är det viktigt för oss att, när vi bygger nytt och renoverar, se till att alla krav på energibesparingar och andra saker som innebär miljöbelastningar, blir så optimalt som möjligt. För att klara vårt miljöarbete lägger vi ner stort arbete på att ständigt skaffa oss all tillgänglig kunskap inom området.

Smarta hus
I alla våra nybyggda fastigheter strävar vi efter att närvarostyrning beträffande belysning och ventilation ska vara en självklarhet. Temperaturen sänks nattetid och sänks automatiskt i de fall ingen använder något utrymme – alltså om det är tomt mer än t ex ett dygn eller vad man bestämmer. Snålspolande toaletter är naturligtvis en självklarhet.
Efterhand som vi renoverar våra fastigheter byggs dessa också om till ”smarta hus”.